Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie


Najnowsze aktualności i wydarzenia

Ogłoszenie Kontynuacja naboru do projektu: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO”.

Kontynuacja naboru do projektu: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO".   Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020. O ś Priorytetow a   III  Kompetencje i kwalifikacje,  Działanie 3.2  Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu,  Poddziałanie 3.2.1  Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki  Poddziałanie 3.2.2...

Nabór wniosków ze środków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że otrzymał  środki finansowe  w wysokości 84 tys. zł na szkolenia pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone  w okresie od 22.01.2018 do 09.02.2018. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do sekretariatu. Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia. Bliższych informacji udziela  specjalista do spraw rozwoju zawodowego - Hanna Kowalczyk tel.86 278 95 18.    Szkolenia dla pracodawców i ich pracowników finansowane z Krajowego...

Uwaga !! Opłata za rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom i wydanie zezwoleń na pracę sezonową

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie informuje, że od dnia 01.01.2018r. wpłat  w wysokości 30 zł za rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom oraz wydawanie zezwoleń na pracę sezonową należy dokonywać na rachunek: Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ul. Wojska Polskiego 46 18-500 Kolno Nr konta: 83 8754 0004 0000 4659 2000 0160 Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane: nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania pracodawcy); przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy...

Informacja dotycząca terminów składania wniosków w 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie  uprzejmie informuje, że wnioski w sprawie  zorganizowania staży, robót publicznych oraz prac interwencyjnych powinny być składane co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem przyjęcia na staż lub zatrudnienia  np. : - wnioski złożone do 15-go dnia danego miesiąca z możliwością realizacji od 1-  go następnego miesiąca, - wnioski złożone po 15 –tym do końca miesiąca z możliwością realizacji od 1 kolejnego miesiąca. Jednocześnie prosimy o składanie wniosków na aktualnych drukach , które znajdują się na naszej stronie  www. ...

Nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ogłasza nabór  wniosków     1) o zorganizowanie stażu 2) o organizowanie prac interwencyjnych   A. w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim (IV) Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego POWER 2014 - 2020   Uczestnikami projektu mogą być tylko osoby młode w wieku 18 – 29 lat pozostające bez pracy w tym osoby z niepełnosprawnością, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

    Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie pełniący rolę Lidera informuje, że od 1 lipca 2017 roku realizuje projekt konkursowy „Dojrzałość w cenie" realizowany w partnerstwie z PUP w Łomży i PUP w Zambrowie  w ramach: Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1 Zwiększenie zdolności...

    Informacja końcowa dot. realizacji projektu „Pendolino do zatrudnienia"  Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie od stycznia 2016 roku realizował projekt konkursowy „Pendolino do zatrudnienia" realizowany w partnerstwie z PUP w Łomży i PUP w Zambrowie  w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

  Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie w 2017 roku realizuje projekt pozakonkursowy: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim (III) w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty...

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie realizuje w 2017 roku projekt pozakonkursowy: „Od bezrobocia do zatrudnienia  (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

 ul. Wojska Polskiego 46

 18-500 Kolno

 tel. centrala 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14

 NIP:  721-11-36-668

 REGON:  450709974

 e-mail: biko@praca.gov.pl

 

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30

 

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek – piątek od 8.00 do 14.30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę