Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie


Najnowsze aktualności i wydarzenia

Uwaga !! Opłata za rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom i wydanie zezwoleń na pracę sezonową

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie informuje, że od dnia 01.01.2018r. wpłat  w wysokości 30 zł za rejestrację oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom oraz wydawanie zezwoleń na pracę sezonową należy dokonywać na rachunek: Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ul. Wojska Polskiego 46 18-500 Kolno Nr konta: 83 8754 0004 0000 4659 2000 0160 Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane: nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania pracodawcy); przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy...

Informacja dotycząca terminów składania wniosków w 2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie  uprzejmie informuje, że wnioski w sprawie  zorganizowania staży, robót publicznych oraz prac interwencyjnych powinny być składane co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem przyjęcia na staż lub zatrudnienia  np. : - wnioski złożone do 15-go dnia danego miesiąca z możliwością realizacji od 1-  go następnego miesiąca, - wnioski złożone po 15 –tym do końca miesiąca z możliwością realizacji od 1 kolejnego miesiąca. Jednocześnie prosimy o składanie wniosków na aktualnych drukach , które znajdują się na naszej stronie  www. ...

Nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ogłasza nabór  wniosków     1) o zorganizowanie stażu 2) o organizowanie prac interwencyjnych   A. w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim (IV) Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego POWER 2014 - 2020   Uczestnikami projektu mogą być tylko osoby młode w wieku 18 – 29 lat pozostające bez pracy w tym osoby z niepełnosprawnością, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie...

Ulotki dot. zatrudniania cudzoziemców

W związku ze zmianami przepisów dot. zatrudniania cudzoziemców, które wejdą w życie 1 stycznia 2018r. przygotowano ulotki informacyjne: - dla pracodawców "Jak zatrudnić cudzoziemca? - podstawowe zasady od 1 stycznia 2018r. - Informacje dla Pracodawców" - w języku polskim. - dla cudzoziemców "Praca w Polsce - informacje dla cudzoziemców - podstawowe zasady od 1 stycznia 2018r." - w jezykach ukraińskim, rosyjskim, angielskim i polskim.   Ulotki w załączniku. Załączniki ulotka dla pracodawców.pdf ...

Ogłoszenie

Z dniem 1 grudnia 2017 nastąpiło zawieszenie naboru do projektu: „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO".

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

    Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie pełniący rolę Lidera informuje, że od 1 lipca 2017 roku realizuje projekt konkursowy „Dojrzałość w cenie" realizowany w partnerstwie z PUP w Łomży i PUP w Zambrowie  w ramach: Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1 Zwiększenie zdolności...

    Informacja końcowa dot. realizacji projektu „Pendolino do zatrudnienia"  Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie od stycznia 2016 roku realizował projekt konkursowy „Pendolino do zatrudnienia" realizowany w partnerstwie z PUP w Łomży i PUP w Zambrowie  w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

  Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie w 2017 roku realizuje projekt pozakonkursowy: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim (III) w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty...

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie realizuje w 2017 roku projekt pozakonkursowy: „Od bezrobocia do zatrudnienia  (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

 ul. Wojska Polskiego 46

 18-500 Kolno

 tel. centrala 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14

 NIP:  721-11-36-668

 REGON:  450709974

 e-mail: biko@praca.gov.pl

 

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30

 

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek – piątek od 8.00 do 14.30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę