Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie


Najnowsze aktualności i wydarzenia

IX KOLNEŃSKIE TARGI EDUKACJI I PRACY

Kolejna edycja Kolneńskich Targów Edukacji i Pracy   odbędzie się 16 kwietnia 2018 r.          w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu przy ul. M.Konopnickiej 4 (godz. 10.00- 13.00)   Organizatorem imprezy jest Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Kolnie, współorganizatorem Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie. . Celem IX Kolneńskich  Targów Edukacji i Pracy jest wsparcie młodzieży w planowaniu kształcenia i przyszłej  kariery zawodowej, prezentacja ofert pracy lokalnych pracodawców, zapoznanie młodzieży z rynkiem pracy, prezentacja firm szkoleniowych oraz...

Projekt „Wsparcie w aktywnym starcie”

SZANOWNI  PAŃSTWO !                              Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych  Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy w Kolnie, Łomży i Zambrowie przygotowuje do realizacji Targi Pracy, których celem będzie zaprezentowanie dotychczasowych przedsięwzięć w zakresie realizowanych projektów z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zapoznanie pracodawców z aktualnymi ofertami i przyszłymi...

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018r

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie  stażu dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. Wnioski od organizatorów zainteresowanych tą formą aktywizacji zawodowej będą przyjmowane w terminie 20.03.2018r - 30.03.2018r Organizator jest uprawniony do złożenia jednego wniosku.   Wnioski należy składać wyłącznie w formie pisemnej  w sekretariacie urzędu, pokój Nr 17 I piętro w godzinach pracy urzędu 7.30-15.30 na druku obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie .Za datę końcową przyjmuje się dzień 30.03.2018r. do godz.15.30. Druki...

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ogłasza nabór  wniosków o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30 roku życia   w ramach projektu konkursowego  „Dojrzałość w cenie"   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  2014 – 2020 (RPOWP) Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1 Zwiększenie efektywności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy   Uczestnikami projektu mogą być tylko osoby ...

Zaproszenie do udziału w szkoleniach

Ochotnicze Hufce Pracy w całym kraju realizują szkolenia w ramach zawodów uznawanych powszechnie za ginące, ale z przyszłością. W tym celu w ECKiW w Roskoszy powstała „Wioska zawodów ginących", gdzie młodzi ludzie mogą uzupełnić wykształcenie kierunkowe o moduły, które poprzez swoją unikalność stają się konkurencyjne i poszukiwane. Wybierając rodzaj szkoleń kierowaliśmy się także aktualnym zwrotem w kierunku tradycji, rękodzielnictwa, rzemiosła i folkloru. W związku z tym zwracamy się z prośbą o współpracę w zakresie rekrutacji uczestników i upowszechnianiu projektu poprzez zamieszczenie informacji o naborze na...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

    Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie pełniący rolę Lidera informuje, że od 1 lipca 2017 roku realizuje projekt konkursowy „Dojrzałość w cenie" realizowany w partnerstwie z PUP w Łomży i PUP w Zambrowie  w ramach: Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1 Zwiększenie zdolności...

    Informacja końcowa dot. realizacji projektu „Pendolino do zatrudnienia"  Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie od stycznia 2016 roku realizował projekt konkursowy „Pendolino do zatrudnienia" realizowany w partnerstwie z PUP w Łomży i PUP w Zambrowie  w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

  Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie w 2017 roku realizuje projekt pozakonkursowy: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim (III) w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty...

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie realizuje w 2017 roku projekt pozakonkursowy: „Od bezrobocia do zatrudnienia  (III)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

 ul. Wojska Polskiego 46

 18-500 Kolno

 tel. centrala 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14

 NIP:  721-11-36-668

 REGON:  450709974

 e-mail: biko@praca.gov.pl

 

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30

 

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek – piątek od 8.00 do 14.30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę