Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie


Informacja

Najnowsze aktualności i wydarzenia

Ogłoszenie o naborze

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie ogłasza nabór  wniosków   1) o zorganizowanie stażu 2) o organizowanie prac interwencyjnych   w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim (V) Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego POWER 2014 - 2020 Uczestnikami projektu mogą być tylko osoby młode w wieku 18 – 29 lat pozostające bez pracy w tym z niepełnosprawnościami zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

Nabór wniosków ze środków KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że otrzymał  środki finansowe  w wysokości 181,1 tys. zł na szkolenia pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone  w okresie od 14.01.2019r do 25.01.2019r. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do sekretariatu. Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia. Bliższych informacji udziela  specjalista do spraw rozwoju zawodowego – Halina Śliwka tel.86 278 95 17 ...

Rekrutacja na bony szkoleniowe

W ramach partnerskiego projektu zintegrowanego pn. "Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki" można otrzymać bon szkoleniowy na  szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane rozwijaniem kompetencji w zakresie :   języków obcych – szkolenia obejmujące języki obce (poza zawodowymi), w tym język polski dla obcokrajowców, realizowane zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, potwierdzane ogólnie uznanym certyfikatem;   kompetencji cyfrowych (szkolenia...

Zapotrzebowanie na środki KFS na 2019 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie uprzejmie informuje, że  istnieje możliwość sfinansowania   szkoleń pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.   Priorytety wydatkowania środków KFS na rok 2019 to: 1.  wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych 2.  wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości 3.  wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w...

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie Nazwa przedsięwzięcia Ogólnopolski Tydzień Kariery „Bądź architektem swojego szczęścia" Termin realizacji 15 – 21.10.2018   Działanie Data Czas trwania (godziny) Miejsce Forma zgłoszenia                     / Kontakt   Dni otwarte dla bezrobotnych - indywidualne konsultacje        z doradcą klienta       17-18.10.2018     08:00 -14:00 ...

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim (IV) w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy   Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego...

Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy – projekty pozakonkursowe Priorytet...

    Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie pełniący rolę Lidera informuje, że od 1 lipca 2017 roku realizuje projekt konkursowy „Dojrzałość w cenie" realizowany w partnerstwie z PUP w Łomży i PUP w Zambrowie  w ramach: Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.1 Zwiększenie zdolności...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

 ul. Wojska Polskiego 46

 18-500 Kolno

 tel. centrala 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14

 NIP:  721-11-36-668

 REGON:  450709974

 e-mail: biko@praca.gov.pl

 

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30

 

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek – piątek od 8.00 do 14.30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę